Zorgbeleid

Leerlingenbegeleiding voor iedereen: ontdek de expert in jezelf!

Het hele schoolteam van Level X werkt aan een omgeving waar je jezelf kan zijn en waar je je goed kan voelen. Je kan steeds terecht bij de vakleerkrachten, klastitularissen, secretariaatsmedewerkers, leerlingbegeleiders of directie. Kortom er is altijd wel iemand op wie je kan vertrouwen en die naar je verhaal wil luisteren met de nodige discretie.

Via ons zorgbeleid zorgen we ervoor dat iedereen zijn of haar plekje vindt binnen onze school. Samen kunnen we alles aan, ook als het wat moeilijker gaat of als je even de weg kwijt bent.

Het schoolteam zoekt samen met jou hoe je efficiënt kunt leren en waar je talenten liggen. Via permanente begeleiding streven we ernaar jou plezier te laten vinden in het leren. Je doorloopt een traject dat je stap voor stap vormt tot het zelfstandig verwerven van kennis en vaardigheden en het vormen van een kritische visie op de wereld. Onze projecten, cultuurreizen, (taal)uitwisselingen, stages, werkplekleren… geven dit mee vorm!

We werken in vier verschillende domeinen en benaderen dit via het 4-lijnenmodel.

 

Leren en studeren

In Level X begint de brede basiszorg bij goed onderwijs in een krachtige leeromgeving. We reiken sterk uitdagende leersituaties aan die hand in hand gaan met de nodige aandacht voor zorg. Onze leerlingenbegeleiding maakt integraal deel uit van het onderwijsgebeuren van de school, net zoals de leefwereld van de jongeren aansluit op ons studieaanbod. Alle leerlingen moeten de kans krijgen om voluit aan het leerproces en de interacties deel te nemen. Onze brede basiszorg komt tot uiting via volgende maatregelen:

  • Elke leerling krijgt een plaats in de klas die voor hem/haar geschikt is (meer toezicht, een helpende hand, minder afleidende prikkels, meer oogcontact);
  • Elke leerling krijgt voldoende tijd bij het nemen van notities, het klaarleggen en opruimen van materialen, de boekentas maken;
  • Elke leerling krijgt voldoende tijd om zijn/haar toets of examen in te vullen;
  • Toetsen en examens worden opgesteld in een uniforme lay-out die aangepast is qua lettertype, lettergrootte, regelafstand... zodat dit herkenbaar en makkelijker leesbaar is;

 

Leerlingenbegeleiding (LLB) en uitgebreide zorg

Leerlingen waarvoor het aanbod binnen de klas ontoereikend is, kunnen terecht bij onze leerlingenbegeleiding (fase 1 zorgcontinuüm) voor een individuele begeleiding zodat we de noden aan extra zorg kunnen bekijken, rekening houdend met de draagkracht van het schoolteam. Deze dienst bestaat uit sterk opgeleide en ervaren collega’s. We communiceren op een discrete manier met leerlingen, ouders en leerkrachten. Ouders kunnen ook zelf contact nemen met LLB.

In Level 1 bouwen we verder op de begeleiding die jullie reeds kennen vanuit de basisschool en zetten daarbij stappen in het steeds groeiende karakter van de eerste graad. Indien een leerling meer zorg nodig heeft. gaan we in gesprek en zetten we net dat stapje verder. Leerlingen die doorstromen vanuit Level 1 naar de 2e graad kunnen ook rekenen op een zorgbeleid dat naadloos aansluit.

Blijkt uit het gesprek dat er verhoogde zorg noodzakelijk is, dan worden er samen met de ouders en de leerlingbegeleidingmaatregelen afgesproken en in het leerlingvolgsysteem van deze leerling geplaatst door de leerlingbegeleiding. Zo weet elke vakleerkracht onmiddellijk waar hij/zij rekening mee moet houden.

Mogelijke maatregelen binnen de verhoogde zorg zijn:

  • Het gebruik van zelfgemaakte woordenlijsten voor Frans en Engels kan toegestaan worden. Deze woordenlijsten bevatten alle moeilijke woorden die ze oplijsten gedurende het trimester (geen spraakkunst) en mogen gebruikt worden tijdens de laatste 15 minuten van het examen. Deze lijsten worden op voorhand door de leerkracht nagekeken en afgetekend. Ze bevatten geen vertaling en lidwoorden.
  • De leerling mag bij het maken van toetsen en examens gebruik maken van voorleessoftware.
  • De leerling legt de examens af in de zorgklas.
  • De leerling neemt wel deel aan de dictees en spellingsoefeningen. Het resultaat van het dictee of de oefening telt echter beperkt mee en voor spelfouten bij taken en toetsen worden geen punten afgetrokken, behalve uiteraard bij dictees en spelling.Nauwkeurigheidsfouten bij bv. het aanduiden op de getallenas en bij het tekenen van figuren, ... worden minder zwaar aangerekend en dit voor alle vakken.
  • De leerling mag gebruik maken van formulekaarten voor alle vakken afhankelijk van de doelstellingen van de opdracht van het vak.
  • De leerling mag gebruik maken van het zakrekenmachine afhankelijk van de doelstellingen. Bij het examen krijgt de leerling hulp: de leerling helpen starten, de leerling terugsturen bij niet-ingevulde vragen.

 

Studiekeuze

De leerlingen worden bij elke stap in hun studiekeuzeproces begeleid door de klassenleraar en vakleerkrachten. De adviserende klassenraad geeft een gericht studiekeuzeadvies. Via verschillende activiteiten (projecten, stages, werkplekleren...) focussen we ook op arbeidsrijpheid en -bereidheid voor een correcte oriëntering. Bij meer vragen kunnen de medewerkers van het CLB gecontacteerd worden. Modules, proeven, workshops SIDin…

 

Socio-emotionele begeleiding

Voel je goed in je vel! Naast het leren stimuleren we ook het psychisch welzijn. Tijdens projecten staan leerlingen stil bij zichzelf. We hebben een sterk uitgebouw preventiebeleid, met o.a. aandacht voor pesten, omgaan met sociale media, relationele en seksuele vorming… Binnen de flexteam zijn leerlingen van het 7e jaar  meter/peter van onze tweede graad.

 

Preventieve gezondheidszorg

We werken samen met CLB GO! Next aan de organisatie en uitvoering van de systematische medische onderzoeken en/of vaccinaties. Bovendien zijn periodieke medische onderzoeken noodzakelijk om veilig te kunnen deelnemen aan bepaalde praktijklessen of stages.

Scroll naar boven