Mededeling met betrekking tot volzetverklaringen schooljaar '24'-25

In volgende klassen/studierichtingen hebben we momenteel een volzetverklaring:

 • Eerste graad, tweede leerjaar: 2A
  • Business (Economie en organisatie)
  • Care (Maatschappij en welzijn)
  • Design (STEM-Technieken)
  • STEM-IT (STEM-Wetenschappen)
 • Eerste graad, tweede leerjaar: 2B Mix Business-Care-Design
  • Economie en organisatie
  • Maatschappij en welzijn
  • STEM-Technieken
 • Eerste graad, tweede leerjaar: 2B STEM (STEM-Technieken)
 • Tweede graad, eerste leerjaar: 3CWL (Wellness en Lifestyle)
 • Tweede graad, eerste leerjaar: 3CZW (Zorg en welzijn)
 • Tweede graad, eerste leerjaar: 3CHS (Haar- en schoonheidsverzorging)
 • Tweede graad, tweede leerjaar: 4CWW (Maatschappij- en welzijnswetenschappen)
 • Tweede graad, tweede leerjaar: 4CWL (Wellness en lifestyle)
 • Tweede graad, tweede leerjaar: 4CHS (Haar- en schoonheidsverzorging)
 • Derde graad, eerste leerjaar: 5BOS (Onthaal, organisatie en sales)
 • Derde graad, eerste leerjaar: 5CGZ (Gezondheidszorg)
 • Derde graad, eerste leerjaar: 5CWW (Welzijnswetenschappen)
 • Derde graad, eerste leerjaar: 5SBW (Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen)
 • Derde graad, tweede leerjaar: 6BBO (Bedrijfsorganisatie)
 • Derde graad, tweede leerjaar: 6CWW (Welzijnswetenschappen)
 • Derde graad, tweede leerjaar: 6SBT (Biotechnologische en chemische technieken)
 • Derde graad, derde leerjaar: 7BPI (Publiciteit en illustratie)

Voor deze klasgroepen kan je momenteel enkel nog aanmelden voor de wachtlijst. Hiervoor dien je een afspraak te maken om in te schrijven.

Vind jouw weg doorheen de inschrijvingen:

Start van inschrijvingen en procedure

Belangrijke info om mee te nemen m.b.t. het inschrijven van uw zoon/dochter: 

Level 1: 1A/1B – systeem van aanmelden 

In het eerste leerjaar van onze eerste graad (1A/1B) binnen het studiedomein Level 1 maken we dit schooljaar gebruik van het systeem van aanmelden. Dit is ook van toepassing op de voorrangsgroepen. De aanmeldperiode start op 25 maart en loopt tot en met 19 april 2024. Wens je jouw zoon/dochter in te schrijven in GO! Next Level X, dan moet je dus deelnemen aan het aanmeldsysteem. Na het afsluiten van de aanmeldperiode wordt je op de hoogte gebracht of jouw zoon/dochter een ticket bemachtigd heeft voor zijn/haar school van voorkeur. Je kan dit ticket vanaf 14 mei tot 10 juni 2024 op school komen verzilveren en jouw zoon/dochter inschrijven voor volgend schooljaar. 

Wat na 10 juni 2024? Dan vervalt het ticket van het aanmeldsysteem en ben je niet meer verzekerd van een plaats in onze 1A/1B. Dan telt jouw inschrijving als een vrije inschrijving mee en kom je op een eventuele wachtlijst terecht.

Leerjaar 2 tot en met 7  

Voor alle andere leerjaren in onze studiedomeinen kan je jouw zoon/dochter inschrijven ten vroegste vanaf 01 juli 2024 door een afspraak te maken.

Opgelet! We verwachten capaciteitsproblemen in enkele studierichtingen naar volgend schooljaar toe. Houd dus zeker deze webpagina en de module “Naar School in Vlaanderen” in het oog. Volzetverklaringen worden zowel op deze webpagina als in de module meegedeeld. 

Procedure

Voorafgaand aan een eerste inschrijving worden de ouders geïnformeerd over het pedagogisch project en schoolreglement. De inschrijving van de leerling is pas geldig na schriftelijke instemming van de ouders én de leerling met het PPGO en dit schoolreglement.

De controle om te zien of je aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet, gebeurt aan de hand van je administratief dossier. Het is van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de juiste gegevens beschikken. Op die manier zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct ingevulde diploma’s, getuigschriften of attesten kunnen afleveren.

Daarom word je pas ingeschreven na voorlegging van volgende documenten:

 • een geldig identiteitsbewijs met leesbaar rijksregisternummer (indien onleesbaar: sis-kaart meebrengen, waarvan een fotokopie in je dossier bewaard blijft)
 • het laatste rapport met de eindbeslissing. Het volledige dossier zal na inschrijving opgevraagd worden door onze school bij de vorige school.

Voldoe je aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan kun je je in onze school inschrijven als regelmatige leerling en heb je recht op het behalen van een officieel studiebewijs.

Vrije leerling

Voldoe je niet aan de toelatings- of overgangsvoorwaarden, dan kun je ingeschreven worden als vrije leerling maar heb je geen recht op het behalen van een officieel studiebewijs.

Verslag buitengewoon onderwijs

Beschik je over een verslag dat toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs, dan moeten je ouders dit bij de inschrijving afgeven, zodat de school het overleg kan opstarten met je ouders, het CLB en de klassenraad. Je wordt dan voorlopig ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. Na het overleg word je ofwel uitgeschreven wegens onredelijkheid van de aanpassingen ofwel definitief ingeschreven. We kunnen je dan inschrijven in het gewone curriculum ofwel in een individueel aangepast curriculum. De beslissing over het volgen van een gemeenschappelijk of individueel aangepast curriculum, wordt uiterlijk zestig kalenderdagen na de start van de lesbijwoning genomen.

Volg je een individueel aangepast curriculum, dan ben je een regelmatige leerling en kun je een attest van verworven bekwaamheden verkrijgen.

Mocht na de inschrijving blijken dat je op het moment van de instap in de school over een verslag beschikte waarvan de school niet op de hoogte was, dan wordt je inschrijving automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarden.

Uitschrijving

Als je eenmaal in onze school bent ingeschreven, blijf je ingeschreven voor de hele duur van je schoolloopbaan. Je inschrijving in onze school stopt ofwel onmiddellijk ofwel op het einde van het schooljaar, als:

 • je in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten;
 • je blijft spijbelen ondanks begeleiding;
 • je ouders een andere school kiezen;
 • je ouders niet akkoord gaan met een gewijzigd schoolreglement (uitschrijving op het einde van het schooljaar);
 • je beschikt over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs en wordt uitgeschreven wegens onredelijkheid van aanpassingen na wijzigende noden tijdens je schoolloopbaan.

Als je uit onze school uitgesloten werd gedurende het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar, en je wenst je opnieuw in te schrijven in onze school, kun je geweigerd worden.

Indien je in de loop van het schooljaar definitief uitgesloten werd uit een andere school, kan de school weigeren om jou in te schrijven volgens de criteria en procedure die binnen het lokaal overlegplatform (LOP) zijn vastgelegd.

FAQ

Iedere school die het aanmeldsysteem gebruikt heeft op zijn website een rechtstreeks link (knop) naar het ouderportaal van het Vlaams aanmeldsysteem.

Ga langs bij:

● de provinciale bibliotheek van Hasselt;

● de dienst Flankerend Onderwijsbeleid van de stad Hasselt (na afspraak);

● een school van voorkeur (na afspraak).

Dienst Flankerend Onderwijsbeleid, [email protected], 011 23 90 62 (tijdens de kantooruren).

● De Veranda (Keerpunt Freinetschool): voor leerjaar 1A

● De Provinciale Kunsthumaniora: voor leerjaar 1A

● GO! Next sportschool: voor leerjaar 1B

● GO! Next Level X: voor leerjaar 1A en 1B

Het aanmelden geldt enkel voor de bovenstaande scholen en de daarbij horende vermelde leerjaren 1A en/of 1B. Voor de hogere jaren (2de tot en met 6 de middelbaar) van bovenstaande scholen dien je niet aan te melden en kan je rechtstreeks inschrijven bij de school, indien er vrije plaatsen zijn.

Als u uw kind niet digitaal aanmeldt voor 1A/B, kunt u het pas vanaf 14 mei 2024 inschrijven voor schooljaar 2024-2025. Op dat moment bestaat de kans dat er niet in alle scholen nog vrije plaatsen zijn.

Je kan je voor meerdere scholen aanmelden, dus meld je aan voor de scholen die jouw voorkeur hebben. Als u maar één school opgeeft en er is geen plaats, dan moet u wachten tot de start van de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 16 mei 2023) om in te schrijven.

Zet de scholen in de volgorde van uw voorkeur. Het systeem probeert uw kind altijd een plaats toe te kennen in de school van uw hoogste voorkeur.

● Krijgt uw kind een plaats toegewezen in een hogere school van voorkeur? Dan vervalt de aanmelding voor de onderliggende schoolkeuzes.

● Krijgt uw kind een weigering voor een hoger geplaatste school? Dan komt uw kind op de weigeringslijst (wachtlijst) te staan van deze school tot en met 6 oktober 2023. De scholen zijn verplicht om de volgorde van de geweigerde leerlingen tot die datum te respecteren. Als er in die school plaats vrij komt, dan kan het zijn dat u uw kind er toch nog kan inschrijven. De school neemt daarvoor contact met u op.

Neen. Het tijdstip speelt geen rol voor de rangschikking. U kunt dus zonder tijdsdruk de volledige aanmeldingsperiode benutten om uw kind aan te melden en dit vanaf 27 maart 2023 om 9.00 uur tot en met 21 april 2023 om 16 uur.

U heeft het rijksregisternummer van uw kind nodig om het aan te melden. Het rijksregisternummer start met de geboortedatum van uw kind en kan u terugvinden op een kids ID of identiteitskaart (achteraan) of op een klevertje van de mutualiteit van uw kind. U kan ook terecht op het gemeentehuis van uw woonplaats voor een bewijs van gezinssamenstelling. Vraag dan of men het rijksregisternummer van uw kind erop kan vermelden.

Neen, uw kind kan enkel toegewezen worden aan één van de scholen waarvoor u hebt aangemeld.

Het aantal vrije plaatsen wordt bekendgemaakt op https://www.naarschoolinvlaanderen.be voor de aanmeldingsperiode op 25 maart 2024.

De leerlingen worden geordend op basis van:

● Voorrang (kinderen met al een broer en/of zus op de school of kinderen van personeel)

● Schoolvoorkeur

● Toeval

● Broers en zussen (hebben twee gemeenschappelijke ouders) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

● Halfbroers en halfzussen (één gemeenschappelijke ouder) al dan niet wonend op hetzelfde adres;

● Kinderen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder (vb. stiefbroers en –zussen).

Ook de broers en zussen van kinderen die zijn ingeschreven maar nog niet zijn ingestapt, hebben recht op deze voorrang.

Na de leerlingen van dezelfde leefentiteit hebben de kinderen van personeelsleden voorrang op alle andere leerlingen in de secundaire school waar het betrokken personeelslid werkt en ook in de secundaire scholen waar de inschrijvingen van de ene naar de andere school doorlopen. Een personeelslid kan enkel een kind inschrijven waarvan hij zelf de ouder is. Een pleeg- of stiefouder die op school werkt, geeft dus geen recht op voorrang. Een ouder die in een basisschool werkt, gelegen op dezelfde campus, geeft eveneens geen recht op voorrang.

Om van deze voorrangsregeling gebruik te kunnen maken, moet een personeelslid op het ogenblik van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen. Deze periode toont een voldoende duurzame band aan van het personeelslid met de secundaire school. Het personeelslid hoeft nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school van keuze op het moment dat de leerling zich inschrijft.

Vraag de extra brochure in de basisschool van uw kind of aan het CLB.

U kan uw kind aanmelden voor zowel 1A als 1B. Als u uw kind voor beide richtingen wil aanmelden omdat u nog niet zeker bent of uw kind naar 1A of 1B zal gaan, dan meldt u uw kind aan met het eigen rijksregisternummer voor 1A en contacteert u nadien de beheerder. Een van de beheerders zal u verder helpen voor de aanmelding voor 1B. U kan immers maar 1 aanmelding zelf registreren met het rijksregisternummer van uw kind.

Een rijksregisternummer is nodig om uw kind zelf aan te melden. Indien uw kind niet beschikt over een rijksregisternummer, dan contacteert u de dienst Flankerend Onderwijsbeleid via [email protected] of 011 23 90 62. Deze dienst bezorgt u dan een fictief rijksregisternummer waarmee u kan aanmelden.

Je kan als ouder het ingediende dossier wijzigen tijdens de looptijd van de aanmeldperiode, dus tot 19 april 2024 16u.

U dient uw kind aan te melden met zijn/haar domicilieadres. Op het moment van de aanmelding wordt een koppeling gemaakt tussen het rijksregisternummer van het kind en het opgegeven adres. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop het gedomicilieerd is volgens het rijksregister. De afstand tot de school speelt geen rol bij de ordening.

Ten laatste 13 mei 2024 ontvangt u het resultaat van uw aanmelding.

 • Een toewijzing: op het resultaatsbericht (mail of brief) staat vermeld in welke school u uw kind kan inschrijven. Met dit bericht bent u zeker van een plaats voor uw kind in de betrokken school. U moet uw kind wel nog inschrijven tussen 14 mei 2024 (9 uur) en 10 juni 2024 (16 uur), Indien u niet tijdig inschrijft in de vermelde periode, vervalt uw toewijzing voor de school! Maak dus zeker tijdig een afspraak met de school.
 • Een niet-gunstige rangschikking: dit betekent dat er voor uw kind voor die school na de aanmeldingen geen plaats is. Uw kind staat wel op de weigeringslijst (wachtlijst) van die school.

De plaats op de weigeringslijst (wachtlijst) is geldig tot 10 juni 2024. Dan vervallen de toewijzingstickets.

Als u van mening bent dat er een technische of materiële fout werd gemaakt dan kan u terecht bij de ombudsdienst inschrijvingen.

Wie zetelt in de ombudsdienst inschrijvingen? Een vertegenwoordiger van de betrokken schoolbesturen, ouders, de gemeente en de LOP-voorzitter.

Waarvoor kan je bij de ombudsdienst inschrijvingen terecht?

 • De melding van een technische fout of materiële vergissing tijdens het aanmelden.
 • Een vraag tot erkenning van jouw specifieke situatie waardoor de inschrijving van je kind enkel mogelijk is in een bepaalde school. Als de school akkoord gaat met een inschrijving, dan beslist de commissie inzake leerlingenrechten over de definitieve goedkeuring.

Hoe? Leg een klacht of vraag voor via het Lokaal Overlegplatform (LOP) via [email protected] of 02 553 50 24 (tijdens de kantooruren).

Indien u vindt dat uw weigering onterecht was, kan u zich ook wenden tot de Commissie inzake Leerlingenrechten (binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van het resultaat). Een klacht die is ingediend bij de Commissie inzake Leerlingenrechten, wordt niet behandeld door de ombudsdienst inschrijvingen. Wel kan een klacht eerst worden behandeld door de ombudsdienst inschrijvingen en nadien bij de commissie inzake leerlingenrechten.

 • uw toewijzingsbericht voor inschrijving in de school;
 • de kids-ID of identiteitskaart van uw kind;
 • uw identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft).
Scroll naar boven